Werkwijze

Intake

Onze behandeling start met een intakegesprek. Daarin besteden we aandacht aan het psychisch welbevinden en de klachten van cliënt, de persoonlijkheid, de manier van omgaan met problemen, het werk, de thuissituatie en ingrijpende gebeurtenissen (kort en langer geleden). Ook besteden we aandacht aan sterke kanten. Tot slot is de hulpvraag een belangrijk onderdeel van het gesprek: wat hoopt iemand te bereiken gedurende de psychologische begeleiding? Doelen voor de behandeling kunnen liggen op het gebied van werk of in de privésfeer en daarnaast spelen persoonlijke thema’s veelal een rol. Doelen kunnen afgebakend zijn, maar we hebben ook ruime ervaring met complexere problematiek. Afhankelijk van de wensen en behoeften bepalen we waar we aan gaan werken en hoe.

Na de intake maken wij een rapportage voor de bedrijfsarts. Tevens overleggen we met de werkgever over het voorgestelde traject en de kosten. Natuurlijk houden we hierbij rekening met privacy. In de intake spreken we daarom door welke informatie wel en niet naar de werkgever en de bedrijfsarts gaat. Zodra er toestemming is van de werkgever, kan de behandeling van start gaan.

Behandeling

In onze behandelingen werken we met verschillende methodes en invalshoeken. De ervaring leert dat juist deze combinatie tot goede behandelresultaten leidt. 

Cognitieve gedragstherapie

Onze psychologische behandelingen krijgen vorm vanuit de cognitieve gedragstherapie, een wetenschappelijk bewezen effectieve benadering. In deze methode staat de invloed van negatieve gedachten en problematisch gedrag op het gevoelsleven centraal. In het traject wordt met cliënt zijn of haar manier van denken onderzocht. Er wordt geleerd om waar dat helpend kan zijn, anders tegen situaties aan te kijken. Ook het met beter passend en meer gewenst gedrag reageren komt uitgebreid aan de orde. Uitgangspunt is dat anders denken en doen ertoe leidt dat iemand zich prettiger gaat voelen. Bij de cognitieve gedragstherapie is het thuis uitvoeren van opdrachten en oefeningen een belangrijk onderdeel.

Oplossingsgerichte therapie

We werken in de gesprekken tevens met oplossingsgerichte therapie, een variant van de cognitieve gedragstherapie. Bij de oplossingsgerichte benadering zijn de wensen over wat iemand anders wil zien het uitgangspunt voor vooruitgang in de huidige situatie. Hierbij richten we ons op het vinden van de oplossingen, gedachten en gedragingen die helpen om die doelen te bereiken. We zoeken samen naar krachten en (kleine en grotere) successen op momenten dat het al wat beter gaat. Cliënt wordt gestimuleerd om in de dagelijkse praktijk haalbare stappen richting de einddoelen te zetten en succeservaringen steeds verder uit te bouwen. Centraal hierbij staat dat iemand deze stappen zelf ook leert zien en waarderen. Deze aanpak leidt doorgaans tot snel resultaat.

EMDR

EMDR is een specialistische methode, gericht op het verwerken van herinneringen aan moeilijke gebeurtenissen. Hiermee kunnen grondige, duurzame en relatief snelle resultaten geboekt worden. Door EMDR worden pijnlijke en vastzittende emoties ten aanzien van herinneringen doorbroken. Er komen gevoelens van rust en stabiliteit voor in de plaats. Ook leidt EMDR tot nieuwe inzichten om een andere, meer helpende betekenis te kunnen geven aan hetgeen gebeurd is. Door deze veranderingen verbetert het dagelijkse functioneren aanzienlijk.

EMDR werkt bijzonder goed bij trauma en andere verwerkingsproblematiek. De ervaring leert echter dat EMDR ook breder kan worden toegepast. Veel psychische klachten blijken samen te hangen met nare ervaringen in de privé-situatie of op het werk. Toepassing van EMDR bevordert dan het herstel en welbevinden. Tot slot kan de techniek worden toegepast worden bij complexere problematiek, in het kader van het verbeteren van het zelfbeeld en het doorbreken van hardnekkige gedrags- en gedachtepatronen. Hierbij richten we de EMDR op vormende ervaringen.

Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP

We zijn geregistreerd als Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en zijn daarom deskundig als het gaat om psychische gezondheid op het werk. De A&G-psycholoog biedt zorg gericht op het welbevinden op het werk: werkplezier, motivatie, vitaliteit, effectiviteit, productiviteit. We leggen verbanden tussen persoons-, organisatie- en taakkenmerken. We besteden aandacht aan de draagkracht van het individu en draaglast vanuit het werk, kennen veelvoorkomende werkattitudes met voor- en nadelen voor het functioneren en hebben ervaring met passende interventies. Met opdrachten en oefeningen maken we gebruik van de werkomgeving en reiken we op het werk gerichte handvatten aan. Om het proces voor de cliënt de bevorderen werkt de A&G-psycholoog samen met werkgever en bedrijfsarts. Gegevensverstrekking aan hen geschiedt in overleg met de cliënt, uiteraard met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de NIP-beroepscode.

Privacy 

Wij vinden privacy belangrijk en doen er alles aan om deze te waarborgen. In onze privacy policy kunt u hier meer over lezen: privacy.